Zostań naszym wystawcą!

Zapoznaj się z poniższym regulaminem oraz klauzulą RODO. Jeśli je akceptujesz to dołącz do nas jako wystawca. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod regulaminem.

Regulamin

Klauzula Informacyjna O Przetwarzaniu Danych Osobowych

Formularz zgłoszeniowy – Zgłoszenia na najbliższą Wawerską Garażówkę zamnięte, niedługo rozpoczniemy zapisy na 16 czerwca!

Regulamin

 1. Organizatorem Wawerskiej Garażówki jest Urząd Dzielnicy Wawer.
 2. Wawerska Garażówka, organizowana jest w niedzielę od godziny 10 do godziny 15 na parkingu za Urzędem Dzielnicy Wawer, ul. Żegańska 1.
 3. Celem Wawerskiej Garażówki jest integracja mieszkańców, którzy chcą odsprzedać, oddać lub wymienić przedmioty takie jak: książki, ubrania, zabawki.
 4. Rejestracji do udziału w Wawerskiej Garażówce może dokonać osoba pełnoletnia, bez względu na miejsce zamieszkania.
 5. Udział w Wawerskiej Garażówce jest dobrowolny i bezpłatny.
 6. Organizator termin każdej Wawerskiej Garażówki poda z wyprzedzeniem na stronie Urzędu Dzielnicy Wawer: wawer.um.warszawa.pl oraz oficjalnym profilu Dzielnicy Wawer na Facebooku.
 7. Zgłoszenie Wystawcy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
 8. Zgłoszenia można dokonać jedynie w imieniu własnym.
 9. Zapisy prowadzone będą poprzez formularz znajdujący się na stronie: https://mojwawer.pl/garazowka/ , mailowo: wawer.garazowka@um.warszawa.pl oraz telefoniczne 22 325 60 44).
 10. Dla osób wykluczonych cyfrowo przewidziana jest możliwość zapisów osobiście w siedzibie Urzędu Dzielnicy Wawer przy ul. Żegańskiej 1, w dni powszednie w godzinach 8-16.
 11. Zapisy prowadzone będą do wyczerpania limitu miejsc.
 12. Po prawidłowej rejestracji Wystawca otrzyma e-mail z informacją zwrotną, potwierdzającą chęć udziału w wydarzeniu.
 13. Decyduje kolejność zgłoszeń. W przypadku wolnych miejsc zgłoszenie się do uczestnictwa, będzie możliwe również w dniu Wydarzenia.
 14. W przypadku niezgłoszenia się jako zarejestrowany wystawca, do organizatorów, w dniu Wawerskiej Garażówki, do godziny 11.00, organizator ma prawo przekazać miejsce innej, oczekującej osobie.
 15. Wawerska Garażówka odbywa się na świeżym powietrzu. Organizator nie zapewnia Wystawcom stolików, namiotów oraz innych przedmiotów, na których Wystawca mógłby rozłożyć przedmioty do sprzedaży.
 16. Na teren wyznaczony dla sprzedawców obowiązuje zakaz wjazdu pojazdami mechanicznymi.
 17. Montaż stoisk możliwy jest od godziny 9 w dniu Wydarzenia. Demontaż stoisk możliwy jest do godziny 16.
 18. Wystawca zobowiązany jest do samodzielnego przygotowania stoiska, zabezpieczenia go przed warunkami atmosferycznymi, wydawania towaru oraz pobierania za niego opłat.
 19. Wystawca zobowiązany jest do nadzorowania swojego stoiska.
 20. Podczas Wawerskiej Garażówki zabrania się handlu, wymiany lub oddawania przedmiotów niebezpiecznych (np. petard, broni, wiatrówek, ostrych przedmiotów), niedopuszczonych do sprzedaży, wymagających koncesji (np. alkohol, wyroby tytoniowe, leki), lub których posiadanie jest niezgodne z prawem oraz produktów będących przedmiotem działalności gospodarczej.
 21. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za sprzedawane lub oddawane rzeczy i zawarte transakcje.
 22. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub straty towarów zaistniałe podczas Wawerskiej Garażówki.
 23. Na terenie wydarzenia obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.
 24. Wystawca biorący udział w Wawerskiej Garażówce zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarnych i na nim spoczywa odpowiedzialność karna za niestosowanie się do nich.
 25. Osoby które nie będą przestrzegały Regulaminu, będą proszone o opuszczenie Wydarzenia.
 26. Wystawca zobowiązany jest, po zakończeniu Wawerskiej Garażówki do pozostawienia udostępnionego miejsca czystego i w nienaruszonym stanie.
 27. Wystawca ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe podczas wydarzenia, których jest sprawcą.
 28. Wystawcy Wawerskiej Garażowki wyrażają zgodę na bezpłatne publikowanie wizerunku w materiałach informacyjnych o Wydarzeniu w kanałach komunikacyjnych oraz w kampaniach, przedsięwzięciach i materiałach wewnętrznych, promocyjnych i prasowych związanych z Wyprzedażą garażową na następujących polach eksploatacji: wprowadzanie do obrotu, użyczanie, rozpowszechnianie, publiczne udostępnianie, zwielokrotnianie dowolną techniką, łączenie z tekstem, zamieszczanie w materiałach, publikacjach, raportach oraz portalach społecznościowych wydawanych przez Organizatora lub Urząd Dzielnicy Wawer m.st. Warszawa – bez ograniczeń w czasie i bez dodatkowego wynagrodzenia.
 29. Organizator, w przypadkach od niego niezależnych zastrzega sobie prawo do odwołania lub skrócenia Wydarzenia.
 30. W sprawach nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe, by mogła/mógł Pani/Pan załatwić sprawę w Urzędzie m.st. Warszawy. Mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany, ale nie będą profilowane.

Kto administruje moimi danymi?

• Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie m.st. Warszawy jest Prezydent m.st. Warszawy, z siedzibą w Warszawie (00-950), pl. Bankowy 3/5.

• Na pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych przez Prezydenta m.st. Warszawy, a także o przysługujące Pani/Panu prawa odpowie Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie m.st. Warszawy. Proszę je wysłać na adres: iod@um.warszawa.pl.

Dlaczego moje dane są przetwarzane?

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

• wypełnienia obowiązków ciążących na Urzędzie m.st. Warszawy;

• kontaktu zwrotnego w związku z realizacją zgłoszenia lub zapytania dotyczącego Wawerskiej Wyprzedaży Garażowej;

Jak długo będą przechowywane moje dane?

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu odwołania zgody lub przez okres niezbędny do realizacji celów, nie dłuższy jednak niż 10 lat.

Potem, zgodnie z przepisami, dokumenty trafią do archiwum zakładowego.

Kto może mieć dostęp do moich danych?

Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być:

a) podmioty, którym Administrator powierzy przetwarzanie danych osobowych, w szczególności podmioty świadczące na rzecz urzędu usługi informatyczne, pocztowe;

b) podmioty, którym Administrator udostępni dane osobowe na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody.

Jakie mam prawa w związku z przetwarzaniem moich danych?

• Ma Pani/Pan prawo do: 

1. wycofania zgody w dowolnym momencie, co nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed wycofaniem zgody;

2. dostępu do danych osobowych, w tym uzyskania kopii tych danych;

3. żądania sprostowania (poprawienia) danych osobowych;

4. żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:

• dane nie są już niezbędne do celów, dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane;

• wycofała Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania danych;

• Pani/Pana dane przetwarzane są niezgodnie z prawem;

• Pani/Pana dane muszą być usunięte, by wywiązać się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;

5. przenoszenia danych, gdy przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

6. żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

7. Wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, infolinia telefoniczna: 606 950 000, w przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w Urzędzie m.st. Warszawy Pani/Pana danych osobowych.

• Nie przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych.

Formularz zgłoszeniowy

Przeczytałeś i akceptujesz nasz Regulamin oraz Klauzulę informacyjną o przetwarzaniu danych osobowych? Kliknij i zarejestruj się na Wawerską Garażówkę – Rejestracja rusza 3 czerwca

Skip to content